Affaldsskolen

Præsentation

Affaldsskolen er en del af Randers Kommunes afdeling for Affald & Genbrug.

Affald & Genbrug håndterer alt det affald, som borgerne i Randers Kommune skal af med - foruden størstedelen af affaldet fra de kommunale institutioner og en del fra erhverv.

Affald & Genbrug tager sig bl.a. af planlægning og udvikling, borgerhenvendelser, kontakt med renovatører og kommunale institutioner, samt kommunikation og formidling.
Derudover driver vi kommunens 4 genbrugspladser samt Randers Affaldsterminal, som forbereder affaldets videre vej som ressource.
På Affaldsterminalen vejes, sorteres, presses, omlastes og videresendes alt det affald, som skraldemændene henter, eller som borgere og erhverv afleverer på genbrugspladserne.
Det er også her vores deponi ligger.

Affaldsskolen er Affald & Genbrugs formidlingstjeneste, som tilbyder gratis undervisningsforløb og rundvisninger for både børn, unge og voksne i Randers Kommune.

Pædagogisk profil

I Affaldsskolen viser og fortæller vi om, hvordan vi i Randers Kommune behandler vores affald, så ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt og med størst mulig omtanke for miljø og klima.
Affald er en del af alles hverdag, og den måde, vi hver især håndterer vores affald på, har stor indflydelse på både vores nære og fjerne omverden.
Efter endt forløb har de besøgende bl.a. opnået en forståelse for, at affald er en ressource, som det er vigtigt, at vi alle passer på.

Vi tilbyder rundvisninger og forløb både på Randers Affaldsterminal og på vores 4 genbrugspladser.
Herudover har vi også vores Mobile Affaldsskole, som tager på besøg på skoler, i børnehaver og på fritidshjem o.lign.

Undervisningstilbuddene tager udgangspunkt i børnenes og de unges hverdag og dækker emner som affald, genbrug, ressourcer, miljø, klima, bæredygtighed og FNs verdensmål.
Vi formidler i øjenhøjde og tilpasser besøget til det enkelte klassetrin/aldersniveau og den vinkel, I har valgt at lægge på affaldsemnet.

Generelt er vores undervisningsforløb genstands- og dialogbaseret med varierende hands-on aktiviteter.
Vi lægger stor vægt på, at børnene og de unge deltager aktivt og får så mange sanser i spil som muligt - de skal gerne se, lytte, lugte og røre i deres møde med affaldet. 
Vi mener nemlig, at de bedste rammer for læring opstår, når affaldet på denne måde bliver nærværende og børnene og de unge selv bliver bragt i spil.

Der er med et besøg i eller fra Affaldsskolen hermed lagt op til ny viden, én på opleveren og opfordringer til eftertanke med udgangspunkt i børnenes og de unges eget liv og håndtering af affald.
Målet er, at vores gæster tager viden og handlekompetencer med sig og anvender det i såvel skole og institution som hjemme.

Entré

Gratis

Kontakt
Affaldsskolen
8915 1617
Træffetid 9-15

Tilbud fra Affaldsskolen

Dagtilbud

Grundskole